Thống kê truy cập

Online: 12

Hôm nay: 58

Tất cả: 119.940

CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH 191/QĐ-PTNK

Cập nhật: 03/07/2024 10:28 - Lượt xem: 42

CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH 191/QĐ-PTNK ngày 28 tháng 6 năm 2024

Nhà trường công bố công khai Quyết định 191/QĐ-PTNK ngày 28 tháng 6 năm 2024 về việc công khai thực hiện kiến nghị kiểm toán nhà nước năm 2021 và các năm trước.
Xem chi tiết tại đây:
/Uploaded/Members/14176/files/2024/7/Q%C4%90%20191%20c%C3%B4ng%20khai%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20ki%E1%BA%BFn%20ngh%E1%BB%8B%20Ki%E1%BB%83m%20to%C3%A1n.pdf